Đại hội Cổ đông 2014
Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica

BAN KIỂM SOÁT

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH

Danh sách thành viên Ban Điều Hành:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Thông tin cổ phiếu trực tuyến của Bibica

Vui lòng click vào đường link sau để xem giá cổ phiếu Bibica:

V/v Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2014

Nghị quyết thống nhất thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Bibica như sau:

Báo cáo Thường niên năm 2013

Báo cáo Thường niên năm 2013

V/v giải trình Báo cáo kiểm toán năm 2013 (hợp nhất)

Công ty CP Bibica gửi thư giải trình về việc lưu ý ý kiến kiểm toán tại báo cáo kiểm toán năm 2013 hợp nhất như sau:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

Báo cáo Thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Bibica xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông " BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012":

Thông báo "V/v ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013"

Công ty CP BIbica thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 như sau:

Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán (31/12/2012)

Ban GĐ Công ty CP Bibica đệ trình Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 như sau: