Báo cáo Tài chính
Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica

BAN KIỂM SOÁT

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH

Danh sách thành viên Ban Điều Hành:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Thông tin cổ phiếu trực tuyến của Bibica

Vui lòng click vào đường link sau để xem giá cổ phiếu Bibica:

V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2016

Download file đính kèm. Xin cám ơn