Đại hội Cổ đông 2015
Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica

BAN KIỂM SOÁT

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH

Danh sách thành viên Ban Điều Hành:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Thông tin cổ phiếu trực tuyến của Bibica

Vui lòng click vào đường link sau để xem giá cổ phiếu Bibica:

Báo cáo Thường Niên năm 2014

Download file đính kèm. Xin cám ơn

V/v Công bố thông tin chào mua công khai

Ngày 09/03/2015, Công ty CP Bibica nhận được hồ sơ của Công ty CP thực phẩm PAN về việc chào mua công khai CP của Công ty CP Bibica.

V/v Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2014

Nghị quyết thống nhất thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Bibica như sau: