Báo cáo Tài chính
Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica

BAN KIỂM SOÁT

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH

Danh sách thành viên Ban Điều Hành:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Thông tin cổ phiếu trực tuyến của Bibica

Vui lòng click vào đường link sau để xem giá cổ phiếu Bibica:

V/v bãi nhiệm - bổ nhiệm Giám đốc tài chính

Download file đính kèm. Xin cám ơn

Kết luận của Thanh tra thuế 03/07/2015

Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra ngày 03/07/2015 của trưởng đoàn thanh tra, Cục thuế Tp.HCM kết luận như sau:

V/v thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngày 07/07/2015, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp thay đổi lần 5...

V/v Công bố thông tin chào mua công khai

Ngày 09/03/2015, Công ty CP Bibica nhận được hồ sơ của Công ty CP thực phẩm PAN về việc chào mua công khai CP của Công ty CP Bibica.

Thông báo "V/v ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013"

Công ty CP BIbica thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 như sau: