Báo cáo Tài chính
Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica

BAN KIỂM SOÁT

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH

Danh sách thành viên Ban Điều Hành:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Thông tin cổ phiếu trực tuyến của Bibica

Vui lòng click vào đường link sau để xem giá cổ phiếu Bibica:

V/v giao nhiệm vụ phụ trách K.TCKT

Download file đính kèm. Xin cám ơn

V/v từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT

Download file đính kèm. Xin cám ơn

V/v bãi nhiệm - bổ nhiệm Giám đốc tài chính

Download file đính kèm. Xin cám ơn

Kết luận của Thanh tra thuế 03/07/2015

Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra ngày 03/07/2015 của trưởng đoàn thanh tra, Cục thuế Tp.HCM kết luận như sau:

V/v thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngày 07/07/2015, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp thay đổi lần 5...