Cổ Đông

Công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Download

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Download

Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ

Download

Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Bibica năm 2021

Download

Quy chế quản trị về nội bộ Công ty Cổ phần Bibica

Download

Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017

Download

Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Download

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016

Download
  • Tổng
  • [2/2]
Back to top
func