Cổ Đông

Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Kiểm toán năm 2013

Download

Giải trình KQKD Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 1 năm 2014

Download

Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2014

Download

Giải trình kết quả kinh doanh Kiểm toán năm 2014

Download

Công văn số 004165 V/v giao nhiệm vụ phụ trách K.TCKT

Download

Công văn số 002824 V/v thay đổi nhân sự

Download

Quyết định V/v thôi giữ chức vụ quyền kế toán trưởng Bibica

Download

Công văn số 002638 v/v bãi nhiệm bổ nhiệm GĐ tài chính

Download

Công văn số 001831 v/v thay đổi Giấy chứng nhận DKDN

Download

Giất chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp

Download

Công văn số 000637 V/v Công bố chào mua công khai CP BBC

Download

Công văn số 000614 V/v Công bố chào mua công khai CP BBC

Download

Giải trình số liệu truy thu thuế 2009 - 2012

Download

Giải trình số liệu thanh tra thuế 2009 - 2012

Download

Công bố thông tin bản án vụ việc PVI

Download

Bản án số 1081 v/v tranh chấp HĐ Bảo hiểm

Download

Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016

Download

TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền

Download
  • Tổng
  • [2/2]
Back to top
func