Cổ Đông

(29/07/2022) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng - Quý 2 năm 2022

Download

(29/07/2022) Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2022

Download

(29/07/2022) Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 năm 2022

Download

(20/04/2022) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp Nhất - Quý 1 năm 2022

Download

(20/04/2022) Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2022

Download

(20/04/2022) Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2022

Download

(30/03/2022) Giải trình phải thu ngắn hạn tiền thuế GTGT của NM Bibica Hà Nội năm 2016 - 2017

Download

(30/03/2022) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng trước và sau kiểm toán năm 2021

Download

(31/03/2022) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

Download

(31/03/2022) Báo cáo tài chính Riêng năm 2021

Download

(20/01/2022) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp nhất Quý 4 năm 2021

Download

(20/01/2022) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng Quý 4 năm 2021

Download

(20/01/2022) Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2021

Download

(20/01/2022) Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 năm 2021

Download

(20/10/2021) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp nhất Quý 3 năm 2021

Download

(20/10/2021) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng Quý 3 năm 2021

Download

(20/10/2021) Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2021

Download

(20/10/2021) Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2021

Download

(13/08/2021) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp nhất bán niên năm 2021

Download

(29/03/2021) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng năm 2020

Download
  • Tổng
  • [2/11]
Back to top
func