Cổ Đông

(21/04/2023) Danh sách Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2023

Download

(21/04/2023) Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

(21/04/2023) Báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2023

Download

(21/04/2023) Tờ trình và Phụ lục 1 về Quy chế quản trị về nội bộ Công ty Cổ phần Bibica năm 2023

Download

(21/04/2023) Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Bibica năm 2023

Download

(21/04/2022) Tờ trình về việc thù lao Hội Đồng Quản Trị 2023 - 2025

Download

(21/04/2023) Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán 2023

Download

(21/04/2023) Tờ trình về việc Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận 2023

Download

(21/04/2023) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2022

Download

(21/04/2023) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên Bibica năm 2023

Download

(21/04/2023) Tờ trình về việc Đề cử đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, ban kiểu phiếu Đại hội

Download

(21/04/2023) Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT và UBKT nội bộ tại ĐHĐCĐTN năm 2023

Download

(25/03/2023) Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Bibica - Dự thảo

Download

(25/03/2023) Phiếu biểu quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2023

Download

(25/03/2023) Quy chế quản trị về nội bộ Công ty Cổ phần Bibica năm 2023 - Dự thảo

Download

(25/03/2023) Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Bibica năm 2023 - Dự thảo

Download

(25/03/2023) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Bibica năm 2023 - Dự thảo

Download

(25/03/2023) Báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023

Download

(08/08/2022) Nghị quyết ĐHCĐ Bất thường 2022 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

(08/08/2022) Biên bản họp ĐHCĐ Bất thường 2022 - Công ty Cổ phần Bibica

Download
  • Tổng
  • [1/5]
Back to top
func