Cổ Đông

(08/08/2022) Nghị quyết ĐHCĐ Bất thường 2022 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

(08/08/2022) Biên bản họp ĐHCĐ Bất thường 2022 - Công ty Cổ phần Bibica

Download

Tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bibica

Download

Tờ trình về việc Danh sách ứng viên HĐQT (bầu bổ sung) nhiệm kỳ 2021 - 2025

Download

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Bất Thường Bibica năm 2022 - Dự thảo

Download

Thông báo danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT 2021 - 2025

Download

Tờ trình về việc Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Download

Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán 2022

Download

Tờ trình về việc Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận 2022

Download

Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2021

Download

Tờ trình về việc Đề cử đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, ban kiểu phiếu Đại hội

Download

Biên bản Kết quả biểu quyết Số 4

Download

Biên bản Kết quả biểu quyết Số 3

Download

Biên bản Kết quả biểu quyết Số 2

Download

Biên bản Kết quả biểu quyết Số 1

Download

Phiếu biểu quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2022

Download

CONFIRMATION - AUTHORIZATION LETTER FOR EGM 2022

Download

AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2022

Download

ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2022

Download

Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2022 - Giấy xác nhận tham dự họp/ủy quyền

Download
  • Tổng
  • [1/4]
Back to top
func