Cổ Đông

Báo cáo ĐHCĐ của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc năm 2021

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 - Đã kiểm toán

Download

Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2021

Download

Tờ trình: Phân phối lợi nhuận 2020

Download

Tờ trình: Chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2021

Download

Tờ trình giải pháp BIBICA - PANCG - PANFM

Download

Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức - BBC - LEGAL

Download

Tờ trình: Thông qua sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

Download

Phụ lục bổ sung - sửa đổi điều lệ Công ty Bibica

Download

Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica - Dự thảo

Download

Quy chế quản trị về nội bộ Công ty Cổ phần Bibica - Dự thảo

Download

Tờ trình: Nhiệm kỳ Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bibica 2021 - 2025

Download

Tờ trình: Chọn Công ty Kiểm toán năm 2021

Download

Tờ trình: Thù lao Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Download

Tờ trình: Thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2021

Download

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm ĐHCĐ trực tuyến

Download
  • Tổng
  • [4/4]
Back to top
func