Cổ Đông

(25/03/2023) Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MS TEAM 2023

Download

(25/03/2023) INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MS TEAM 2023

Download

(23/03/2023) Mẫu giấy Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2023

Download

AGENDA ANNUAL SHAREHOLDER MEETING 2022

Download

Thông báo của Trung tân lưu ký về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ Bibica 2022

Download

Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2022

Download

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐTN 2022

Download

Thông báo tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022

Download

Announcement 2021 Annual Shareholders Meeting

Download

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

Download

Bibica Shareholder Meeting 2021 Agenda

Download

Giấy xác nhận hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2021

Download

Confirmation/Authorization Letter For Attending The Annual Shareholder Meeting 2021

Download

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Bibica năm 2021 - Dự thảo

Download

Các nội dung biểu quyết ĐHCĐ Bibica năm 2021

Download

Voting Contents Of 2021 Annual Shareholders Meeting

Download

Thông báo về việc: Đề cử/ứng cử thành viên bầu vào HĐQT BBC nhiệm kỳ 2021 - 2025

Download

Mẫu: Thư đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT BBC nhiệm kỳ 2021 - 2025

Download

Mẫu: Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT BBC nhiệm kỳ 2021 - 2025

Download

Mẫu: Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT BBC nhiệm kỳ 2021 - 2015

Download
  • Tổng
  • [4/5]
Back to top
func