Cổ Đông

Công bố thông tin: Về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh Nghiệp

Download

Công bố thông tin: Về việc thay đổi Nhân sự

Download

Công bố thông tin Bất thường: Phụ lục 1 - Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica

Download

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022

Download

Bảng cung cấp thông tin Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Công ty CP Bibica

Download

Thông báo về việc chi trà cổ tức 2021

Download

Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Download

Nghị quyết về việc giao dịch với người có liên quan năm 2022

Download

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức 2021

Download

Nghị quyết HĐQT Công ty CP Bibica Về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty

Download

Giấy đăng ký hủy cổ phiếu BBC

Download

Bảng hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu BBC

Download

Giấy đăng ký bán cổ phiếu cổ phiếu BBC

Download

Thông báo chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Bibica ('BBC")

Download

CBTT: Về việc Chào mua công khai cổ phiếu Bibica

Download

CBTT: Về việc thông qua nghị quyết sáp nhập PANFM vào Bibica Miền Tây

Download

CBTT: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chào mua công khai của PAN

Download

CBTT: Về việc đã nhận được tài liệu PAN đăng ký chào mua công khai

Download

Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bibica năm 2021

Download

Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bibica năm 2020

Download
  • Tổng
  • [1/6]
Back to top
func