Cổ Đông

Giấy đăng ký hủy cổ phiếu BBC

Download

Bảng hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu BBC

Download

Giấy đăng ký bán cổ phiếu cổ phiếu BBC

Download

Thông báo chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Bibica ('BBC")

Download

CBTT: Về việc Chào mua công khai cổ phiếu Bibica

Download

CBTT: Về việc thông qua nghị quyết sáp nhập PANFM vào Bibica Miền Tây

Download

CBTT: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chào mua công khai của PAN

Download

CBTT: Về việc đã nhận được tài liệu PAN đăng ký chào mua công khai

Download

CBTT: Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Bibica

Download

CBTT: Về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Download

CBTT: Về việc tăng vốn điều lệ trên giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp - Thay đổi lần thứ 8

Download

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Download

CBTT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giử từ 5% trở lên cổ phiếu

Download

Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bibica năm 2021

Download

CBTT: Đính chính báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ

Download

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Download

Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Bibica 2021

Download

Quy chế quản trị về nội bộ Công ty Bibica 2021

Download

Công bố thông tin: Về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Download

Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bibica năm 2020

Download
  • Tổng
  • [2/6]
Back to top
func