Cổ Đông

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

Download

Công bố thông tin: Bổ nhiệm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần BIBICA

Download

Công bố thông tin: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000128/2021

Download

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP chuyển giao dịch CTCP Bibica (MCK: BBC)

Download

Thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BBC từ HOSE sang HNX

Download

Thông báo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu sang SGDCK Hà Nội

Download

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Nguyễn Thị Trâm Oanh

Download

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Nguyễn Thị Trâm Oanh

Download

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Nguyễn Thị Trâm Oanh

Download

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Nguyễn Việt Ninh

Download

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Nguyễn Việt Ninh

Download

Về việc "Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh TGĐ của cùng Công ty đại chúng"

Download

Về việc miiễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phan Văn Thiện

Download

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐTN năm 2020

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000507

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000507

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000449

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000421

Download
  • Tổng
  • [3/6]
Back to top
func