Cổ Đông

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000507

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000449

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000421

Download

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Bibica

Download

Giải trình lý do chậm CBTT quyết định xử phạt về thuế của Nhà máy Bibica Hà Nội

Download

CBTT số 001750 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế - Nhà máy Bibica Hà Nội

Download

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - Nhà máy Bibica Hà Nội

Download

Uỷ ban chứng khoán và SGDCK TP.HCM đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Download

Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Download

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 000970

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền

Download

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền

Download

Công bố thông tin trên cổng Thông tin Điện tử của UBCKNN và SGDCK TP.HCM - Số 003175

Download

Quyết định về việc áp dụng hoá đơn điện tử 2018

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2018

Download

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2018

Download

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Download

Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Download

Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế

Download
  • Tổng
  • [4/6]
Back to top
func