Cổ Đông

Giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2019

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp nhất năm 2019

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng năm 2019

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

Download

Báo cáo tài chính Riêng năm 2019

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng Quý 4 năm 2019

Download

Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 năm 2019

Download

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2019

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng Quý 3 năm 2019

Download

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2019

Download

Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2019

Download

V/v giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán trong báo cáo tài chính bán niên 2019

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng bán niên năm 2019

Download

Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ năm 2019

Download

Báo cáo tài chính Riêng giữa niên độ năm 2019

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp nhất Quý 2 năm 2019

Download

Resolution (Reference: explanation of changes in profit after tax in the first quarter of 2020 compared to the same period last year in the consolidated financial statements)

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng Quý 1 năm 2020

Download

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2020

Download

Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2020

Download
  • Tổng
  • [1/8]
Back to top
func