Cổ Đông

(27/04/2023) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Quý 1 năm 2023

Download

(27/04/2023) Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Download

(27/04/2023) Báo cáo tài chính Riêng - Quý 1 năm 2023

Download

(31/12/2022) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC 2022 sau kiểm toán

Download

(31/12/2022) Báo cáo tài chính Hợp Nhất năm 2022

Download

(31/12/2022) Báo cáo tài chính Riêng năm 2022

Download

(30/01/2023) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Quý 4 năm 2022

Download

(30/01/2023) Báo cáo tài chính Hợp Nhất - Quý 4 năm 2022

Download

(30/01/2023) Báo cáo tài chính Riêng - Quý 4 năm 2022

Download

(28/10/2022) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Quý 3 năm 2022

Download

(28/10/2022) Báo cáo tài chính Hợp Nhất - Quý 3 năm 2022

Download

(28/10/2022) Báo cáo tài chính Riêng - Quý 3 năm 2022

Download

(29/07/2022) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp nhất - Quý 2 năm 2022

Download

(29/07/2022) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng - Quý 2 năm 2022

Download

(29/07/2022) Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2022

Download

(29/07/2022) Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 năm 2022

Download

(20/04/2022) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp Nhất - Quý 1 năm 2022

Download

(20/04/2022) Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2022

Download

(20/04/2022) Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2022

Download

(30/03/2022) Giải trình phải thu ngắn hạn tiền thuế GTGT của NM Bibica Hà Nội năm 2016 - 2017

Download
  • Tổng
  • [1/11]
Back to top
func