Cổ Đông

(25/10/2023) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Quý 3 năm 2023

Download

(25/10/2023) Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 3 năm 2023

Download

(25/10/2023) Báo cáo tài chính Riêng - Quý 3 năm 2023

Download

(29/08/2023) Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Hợp Nhất trước và sau soát xét năm 2023

Download

29/08/2023) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Bán niên năm 2023

Download

(29/08/2023) Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên năm 2023

Download

(29/08/2023) Báo cáo tài chính Riêng - Bán niên năm 2023

Download

(28/07/2023) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Quý 2 năm 2023

Download

(28/07/2023) Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2 năm 2023

Download

(28/07/2023) Báo cáo tài chính Riêng - Quý 2 năm 2023

Download

(27/04/2023) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Quý 1 năm 2023

Download

(27/04/2023) Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Download

(27/04/2023) Báo cáo tài chính Riêng - Quý 1 năm 2023

Download

(31/12/2022) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC 2022 sau kiểm toán

Download

(31/12/2022) Báo cáo tài chính Hợp Nhất năm 2022

Download

(31/12/2022) Báo cáo tài chính Riêng năm 2022

Download

(30/01/2023) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Quý 4 năm 2022

Download

(30/01/2023) Báo cáo tài chính Hợp Nhất - Quý 4 năm 2022

Download

(30/01/2023) Báo cáo tài chính Riêng - Quý 4 năm 2022

Download

(28/10/2022) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC - Quý 3 năm 2022

Download
  • Tổng
  • [1/11]
Back to top
func