Cổ Đông

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp nhất - Quý 2 năm 2022

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng - Quý 2 năm 2022

Download

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2022

Download

Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 năm 2022

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp Nhất - Quý 1 năm 2022

Download

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2022

Download

Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2022

Download

Giải trình phải thu ngắn hạn tiền thuế GTGT của NM Bibica Hà Nội năm 2016 - 2017

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng trước và sau kiểm toán năm 2021

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng trước và sau kiểm toán năm 2021

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

Download

Báo cáo tài chính Riêng năm 2021

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp nhất Quý 4 năm 2021

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng Quý 4 năm 2021

Download

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2021

Download

Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 năm 2021

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp nhất Quý 3 năm 2021

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng Quý 3 năm 2021

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng năm 2020

Download

Nghị quyết về việc giao dịch với người có liên quan

Download
  • Tổng
  • [1/10]
Back to top
func