Cổ Đông

(18/05/2023) Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Ủy ban kiểm tra nội bộ Bibica

Download

(19/05/2023) Sửa đổi quy chế kiểm toán nội bộ

Download

(19/05/2023) Thông báo thay đồi nhân sự Ủy ban kiểm toán nội bộ

Download

(01/12/2022) Ban hành Quy chế Công Bố Thông Tin của Công ty Cổ phần Bibica

Download

(01/12/2022) Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Bibica

Download

(23/09/2022) Công bố thông tin: Về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh Nghiệp

Download

(23/09/2022) Công bố thông tin: Về việc thay đổi Nhân sự

Download

Công bố thông tin Bất thường: Phụ lục 1 - Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica

Download

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022

Download

Bảng cung cấp thông tin Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Công ty CP Bibica

Download

Thông báo về việc chi trà cổ tức 2021

Download

Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Download

Nghị quyết về việc giao dịch với người có liên quan năm 2022

Download

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức 2021

Download

Nghị quyết HĐQT Công ty CP Bibica Về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty

Download

Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Bibica

Download

Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Bibica

Download

Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Bibica

Download

(01/12/2022) Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Bibica

Download

(01/12/2022) Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Bibica

Download
  • Tổng
  • [1/6]
Back to top
func