Cổ Đông

(13/08/2021) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng bán niên năm 2021

Download

(13/08/2021) Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2021

Download

(13/08/2021) Báo cáo tài chính Riêng bán niên năm 2021

Download

(20/07/2021) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp Nhất - Quý 2 năm 2021

Download

(20/07/2021) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng - Quý 2 năm 2021

Download

(20/07/2021) Báo cáo tài chính Hợp Nhất - Quý 2 năm 2021

Download

(20/07/2021) Báo cáo tài chính Riêng - Quý 2 năm 2021

Download

(20/04/2021) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp Nhất Quý 1 2021

Download

(20/04/2021) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng Quý 1 2021

Download

Báo cáo tài chính Hợp Nhất - Quý 1 năm 2021

Download

Báo cáo tài chính Riêng - Quý 1 năm 2021

Download

(29/03/2021) Giải trình Báo cáo Tài chính Riêng năm 2020

Download

(31/12/2020) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Download

(31/12/2020) Báo cáo tài chính Riêng năm 2020

Download

(20/01/2021) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp nhất Quý 4 năm 2020

Download

(20/01/2021) Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng Quý 4 năm 2020

Download

(20/01/2021) Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2020

Download

Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 năm 2020

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Hợp nhất Quý 3 năm 2020

Download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Riêng Quý 3 năm 2020

Download
  • Tổng
  • [3/11]
Back to top
func